Parashá semanal

PARASHAT HA´SHAVÚA: «JAYEI SARAH»

Parashá : «Jayei Sarah», La Vida de Sarah, חַיֵּי שָׂרָה .  Génesis 23:1–25:18. Haftará sefaradit: Reyes I, 1-31. Darshán: Morenu veRabenu HaGaón HaTzadik Rabí David Janania Pinto shlita. Apreciar el valor […]