Parashá semanal

PARASHAT HA´SHAVÚA: «VA´YERÁ»

Parasha: Va´yerá, וַיֵּרָא, apareció.  Génesis 18:1–22:24. Haftará sfaradit: Reyes II, 4:1-23. darshan: Morenu veRabenu HaGaón HaTzadik Rabí David Janania Pinto shlita. “Y al ganado, corrió Abraham” (Bereshit 18:7) El hecho […]