Parashá semanal

PARASHAT HA´SHAVUA: «BALAK»

Parashá: Balak. בָּלָק. Numeros.  22:2–25:9. Haftara sefaradit:  Miqueas  5:6–6:8. Darshan : Morenu veRabenu HaGaón HaTzadik Rabí David Janania Pinto shlita “Cuán hermosas son tus tiendas, Yaakov; tus habitaciones, Israel” (Bamidbar 24:5). […]